navgrah yantra.gif navgrah yantra fig.gif

 

Shree Navgrah Shanti Yantra

  Sukra.jpg (74821 bytes)               Chandra.jpg (70889 bytes)             Mangal.jpg (81086 bytes) 

  Ketu.jpg (93978 bytes)               Surya.jpg (77107 bytes)             Rahu.jpg (92292 bytes)

 Budh.jpg (84383 bytes)               Sani.jpg (86240 bytes)             Guru.jpg (98664 bytes)

Shree Navgrah Pratima Shanti Yantra

                      

                            

                        

www.jnath.com

Designed by Nilagems